Skip to main content
 

Lower Finals: UMass MinuteBots vs. RoboTeam Twente

Posted by wybe on Sun, 30-07-2017 03:42

---- ENGLISH VERSION BELOW ----

De laatste wedstrijd van het toernooi voor het RoboTeam is de finale van het Lower Tournament. In deze strijd zal de nummer dertien en veertien bepaald worden van de twintig aanwezige teams. De tegenstander is UMass MinuteBots, een debuterend team met een teamleider die voorheen bij een top drie team aangesloten was. Dit toernooi valt het op dat het team een erg goed schietmechanisme bezit waarmee de bal direct hard weg geschoten kan worden als de bal voor de robot ligt. Het gaat dus een pittige pot worden. Robot Dennis komt ook deze wedstrijd niet meer in actie, net als robot Abe. Verder zijn er geen wijzigingen in de opstelling sinds de vorige wedstrijd, robot Frank mag beginnen vanaf de bank. Er zijn wat kleine aanpassingen gedaan aan de software, het is nog even afwachten of dit ook het gewenste resultaat opleverd. 

De robots staan nog koud in het veld als het meteen al fout gaat. Vanaf de aftrap ziet UMass een gaatje en met hun ijzersterke schot ligt de bal meteen in het net, 0-1. Er wordt nog onderzocht waarom de verdediging niet goed gepositioneerd stond, dit had niet mogen kunnen gebeuren. Hierna wordt ook al snel duidelijk wat de tactiek van de Amerikanen is, elke bal wordt richting het doel geschoten in de hoop op een goal. RoboTeam probeert er meer een spel van te maken met passes naar andere robots maar weer lijkt het wat mis te gaan bij het afwerken. De robots hebben teveel tijd nodig om een pass te controleren, te draaien en te schieten. Dit perfectioneren was niet mogelijk binnen een paar dagen en dus zal dat een doel zijn voor het volgende toernooi. Robot Ronald lijkt niet meer in staat om te dribbelen en Frank wordt er voor hem ingebracht. Beide teams slagen niet echt om goeie kansen te creeëren. Door de tactiek van Umass wordt het een statische wedstrijd met veel intrappen, omdat bij elk balcontact de bal hard weg wordt getrapt. We gaan rusten met 0-1. 

In de rust kan robot Ronald weer opgelapt worden, hij is in de tweede helft weer beschikbaar mocht een andere robot problemen ondervinden. 

De tweede helft begint en het lijkt alsof de verdediging van het RoboTeam niet helemaal meer scherp is. Waar eerder teams heel veel moeite hadden om te scoren ontstaan er deze wedstrijd zo nu en dan openingen. Met hun geavanceerde schietmechanicsme straft UMass dit hard af en de 2-0 valt binnen. De robots van UMass laten het wel zo nu en dan afweten en ook nu weer tolt een robot het veld over. Nog twee goals scoren lijkt een erg lastige opgave voor het RoboTeam, dat toch wel moeite heeft met aanvallen dit toernooi. Achterin gaat robot Edwin de fout in en kan UMass de 3-0 binnen tikken. De wedstrijd lijkt gespeeld en niet veel later klinkt het fluitsignaal. 

Helaas verliep de laatste wedstrijd niet zo soepel en moesten we het afleggen tegen deze sterke tegenstander. Ook uit deze wedstrijd konden weer wat verbeterpunten gehaald worden en zo sluiten we het toernooi met een stuk meer ervaring af. De robots worden weer ingepakt en alle opgedane kennis gedocumenteerd. Het team van volgend jaar kan met een goeie basis beginnen, wij twijfelen er niet aan dat volgend WK het RoboTeam voor nog veel meer spektakel gaat zorgen! 

---------

The last match of the tournament for the RoboTeam is the final of the Lower Tournament. This match will determine the number thirteen and fourteen (of twenty) of the competition. The opponent is UMass MinuteBots, a debuting team with a team leader who was part of a top three team. During the competition, it was noticable the team has a very good shooting mechanism with which the ball can be direcly kicked when the ball is in front of the robot. It will be a though match. Robot Dennis and Abe won't be playing this match. No further changes have been made for the line-up, robot Frank begins the match at the sideline. Some small changes have been implemented in the software, it has yet to be seen wether these have the intended result.

The game has just started when it immediately goes wrong. From the kick-off, UMass spots a gap and the ball gets kicked in the net with a sharp shot, 0-1. We are still investigating why the defense was not positioned correctly, as this should not have happened. After this, it quickly becomes clear what the American's tactic is, every ball is kicked towards the goal in hope of scoring. RoboTeam tries to play a game by passing to other robots, but again something seems to go wrong after receiving. The robots need too much time to controll the pass, turn and shoot. Perfecting this was not possible within a few days and will thus be a goal for the following tournament. Robot Ronald seems to have lost his abbility to dribble and he is switched with Frank. Both teams don't succeed in creating opportunities. Because of the tactic of UMass, it becomes a static game with lots of free kicks. At every contact with the ball, it get kicked out of the field. We end the first half at 0-1.

During rest, robot Ronald can be patched up again. He is available for the second half in case another robot gets into trouble.

The second half starts and it looks like the defense of the RoboTeam isn't entirely focussed anymore. Where in earlier matches, the opponent had a lot of trouble scoring, this match the opponent finds gaps in the defense. With their advanced shooting mechanism, they immidiately take advantage of this and the 2-0 is scored. UMass's robots show difficulties when they spin over the field again. Scoring two goals looks like a difficult task for the RoboTeam, who are having trouble attacking this tournament. In the back, robot Edwin makes a mistake and UMass kicks in the 3-0. The game seems to be played and not long after the whistle sounds.

Unfortunately, the last game didn't go very smoothly and we had to give in to this strong opponent. From this match we have again gained a lot of points to improve and so we conclude this tournement with a lot more expercience. The robots will be packed up again and all gained knowledge documented. Next year's team can start with a good foundation. We don't doubt that the RoboTeam will surprise everyone at next year's world championship.