Skip to main content
 

UBC Thunderbots vs. RoboTeam Twente

Posted by wybe on Fri, 28-07-2017 02:50

---- ENGLISH VERSION BELOW ----

Het is nog vroeg in de ochtend als de derde wedstrijd bijna kan beginnen. Helaas heeft Robot Dennis teveel last van zijn blessure en is hij niet inzetbaar. Robot Abe en Arjen lijken dit toernooi ook niet in actie te kunnen komen. Het goede nieuws is wel dat robot Wesley na zijn herstel gister gewoon aan de wedstrijd kan mee doen. De tegenstander is het Canadese UBC Thunderbots, normaal gesproken een steady middenmoter. De eerste wedstrijddag leken ze nog veel hardware en software problemen te hebben, maar deze lijken bij aanvang opgelost. Het belooft een spannende wedstrijd te worden. 

UBC begint wel erg rap aan de wedstrijd en werken hun eigen aftrap meteen de zijlijn over. Het lijkt erop dat de meeste problemen zijn verholpen voor het RoboTeam Twente, tot het een paar keer misgaat bij een vrije trap voor de tegenstander. De robots zijn te lustig en rijden te snel al richting de bal. Dit resulteert in een gele kaart en robot Wesley wordt er uit gehaald, hij lijkt opnieuw last van zijn blessure(s) te krijgen. Het RoboTeam moet met vijf robots verder, maar lijkt nog steeds vol zelfvertrouwen in de wedstrijd te staan. En dan gebeurd het. Robot Frank mag een doeltrap nemen en ziet een klein gaatje. Hij aarzelt geen moment en schiet de bal met hoge snelheid richting het goal van UBC. De keeper hield hier duidelijk geen rekening mee en via de binnenkant van de paal en uiteindelijk de keeper ligt de bal in het net. De eerste goal voor het RoboTeam is een feit! Alle robots zijn nog aan het terugrijden van het vieren van de goal als de aftrap van de tegenstander al genomen wordt. UBC maakt goed gebruik van de verdediging die nog net uit positie is en maakt meteen de 1-1. Niet veel later wordt het fluitsignaal voor de rust gegeven. 

In de rust wordt bevestigd waar we al enigszins bang voor waren, een paar robots hebben het mechanisch equivalent van een 'losse veter'. Dit houdt in dat ze niet meer accuraat kunnen rijden wat positioneren en vrije trappen nemen lastig maakt. De robots worden snel weer opgelapt en klaargezet voor de tweede helft. Robot Wesley is nog in de behandelkamer, het is op dat moment nog niet zeker of hij later nog weer in kan stromen. De robots zijn ook toegesproken niet meer zo aggresief te reageren op een vrije trap van de tegenstander, dit zou moeten zorgen dat er niet nog meer gele kaarten geincasseerd worden. 

De tweede helft begint en er volgen nog een paar kansen. Net als vorige wedstrijd lijkt het vooral nu op uithoudingsvermogen aan te komen. Nog steeds staat het RoboTeam met een robot minder, maar achterin wordt helemaal niks weggegeven. Wesley begint inmiddels weer aan de warming up als het noodlot wederom toe slaat. Niet meer in staat om zelf te rijden moet hij terug naar de (werk)bank gedragen worden. Robot Ronald heeft duidelijk last van zijn 'losse veters' en ook Ruud heeft het er zwaar mee. Bij UBC beginnen ook problemen te ontstaan als een robot zelfs een wiel verliest. De wedstrijd lijkt gespeeld en het verlossende fluitsignaal klinkt niet veel later.

Het RoboTeam is enorm trots met deze prestatie en vooral met de gescoorde goal, iets wat nog niet eerder bereikt was. Het was een spannende wedstrijd om te kijken en ten opzichte van gisteren is er al veel verbeterd. Het wordt nu voorbereiden op de laatste wedstrijd waar we het opnemen tegen de huidige nummer één van de poule. 


------------

It's still early in the morning when the third match can almost start. Unfortunately, Robot Dennis has too much trouble of his injury and is not usable. Robot Abe and Arjen also seem to be unable to take part of this tournament. The good news is that Robot Wesley can participate in this match after yesterday. The opponent is the Canadian UBC Thunderbots, usually a steady mid-table team. The first day of the match, they seemed to have a lot of hardware and software problems, but they seemed to be solved at the start. It promises to be an exciting match.

UBC is a bit too eager to start and shoots their own kick-off directly over the side line. It seems that most problems have been solved for RoboTeam Twente, until issues arise a couple of times with an opponent's free kick. The robots are too eager and drive too early to the ball. This results in a yellow card and robot Wesley is eliminated, he appears to be suffering from his injury again. The RoboTeam has to continue with five robots, but still seems to be confident in the game. And then it happens. Robot Frank may take a goal kick and sees a small gap. He doesn't hesitate and kicks the ball at high speed to the goal of UBC. The goalkeeper was clearly not expecting this and via the inside of the pole and eventually the keeper the ball ends up in the net. The first goal for the RoboTeam is a fact! All robots are still returning from celebrating the goal when the opponent's kick-off is already taken. UBC takes advantage of the defense being just out of position, making it 1-1. Not much later, the whistle signal is given for rest.

During the rest, something we were already afraid off got confirmed, some robots have the mechanical equivalent of 'loose laces'. This means that they can not drive as accurately anymore, which makes  positioning and taking free kicks difficult. The robots are quickly repaired and ready for the second half. Robot Wesley is still in the treatment room, but at that moment it is not yet certain whether he will be able to play later. The robots are also scolded not to respond as aggressively to an opponent's free kick, which should ensure that no more yellow cards are collected.

The second half begins and there are a few more opportunities. Like last match, it seems to hinge on endurence now. RoboTeam is still a robot short, but the defense doesn't give an inche. Meanwhile Wesley starts warming up again when fate strides again. No longer able to drive, he must be carried to the (work)bench. Robot Ronald obviously suffers from his 'loose laces', and Ruud also seems to have a hard time with it. At UBC, problems also arise when a robot even loses a wheel. The match seems to be played and the redeeming whistle signal does not sound much later.

The RoboTeam is very proud of this achievement and especially of the scored goal, something that has not been accomplished before. It was an exciting game to watch and compared to yesterday there were a lot of improvements. We are now preparing for the last game, which we play against the current number one of the poule.