Skip to main content
 

RoboFEI vs. RoboTeam Twente

Posted by wybe on Sat, 29-07-2017 09:14

---- ENGLISH VERSION BELOW ----

In de halve finale neemt RoboTeam Twente het op tegen het Braziliaanse RoboFEI. Dit team wordt beschouwd als één van de beste uit heel Zuid-Amerika. Helaas is robot Dennis nog steeds niet uitbehandeld, maar robot Edwin is wel weer helemaal klaar om het doel schoon te houden. Vanwege zijn weinige ervaring wordt Robot Arjen aan de zijlijn gehouden. Door de robots weer oude instructies te geven zouden deze niet meer raar gedrag moeten vertonen zoals in de laatste wedstrijd tegen KgpKubs. Het beloofd een enorm spannende wedstrijd te worden.

Het RoboTeam gaat goed van start en blijkt het overspelen al goed onder de knie te krijgen. Ballen worden het hele veld goed ingespeeld op andere robots, maar de aanname en de vervolgactie gaat niet altijd goed. We raken verder in het toernooi en dat gaat niet alle robots in de koude kleren zitten. RoboFEI moet dan ook noodgedwongen door met vijf robots. De tactiek van de tegenstander is duidelijk schieten van afstand, maar de ijzersterke defensie houdt alles tegen. Aan beide kanten worden kansen gecreeerd, ook het RoboTeam schiet af en toe maar net naast. Het is nu RoboFEI dat meerdere keren te fel reageert bij vrije trappen bedoeld voor het RoboTeam, er valt een gele kaart. RoboFEI blijft het van afstand proberen maar kunden nergens een gaatje tussen Edwin en zijn verdedigers vinden. Het RoboTeam schudt de een na de andere lange pass uit de mouw maar weet helaas nog geen echte kansen te creeëren. Arjen valt nog in voor Ruud die wat last lijkt te hebben, niet veel later gaan we de rust in met een gelijke stand van 0-0.

De tweede helft lijkt erg op de eerste helft als het ineens fout gaat. De defensie focust zich iets te veel op de bal en met wat duwwerk raakt een verdediger de bal terwijl hij volledig in zijn eigen doelgebied is. Dit resulteert in een penalty voor de brazilianen. Penalties bij de Small Size League zijn nagenoeg onhoudbaar en dit resulteert dan ook in een 0-1 achterstand. Het RoboTeam is steeds vaker in de buurt van het doelgebied van de tegenstander en verdienen ook eigenlijk de gelijkmaker. Na het verkeerd nemen van een vrije trap door de tegenstander krijgt het RoboTeam een vrije trap vlak bij het vijandige doelgebied. Robot Johan eist hem op en gaat proberen de bal voor te geven. RoboFEI dekt de beschikbare robot goed af maar loopt hierbij per ongeluk tegen de voorzet aan. De keeper kan niet meer op tijd reageren en de stand is weer 1-1. Met nog enkele minuten op de klok wordt het nu een spannende strijd. RoboFEI komt af en toe dichtbij met hun lange schoten en ook het RoboTeam is af en toe dichtbij. Binnen de reguliere speeltijd valt er geen beslissing en we gaan verlengen met een 1-1 gelijke stand. 

Een paar kleine inspecties volgen maar de robots houden het allemaal goed vol. Er volgt nu een verlenging van twee keer vijf minuten. 

De teams ontlopen elkaar niks en geven ook niks weg. Ook qua condititie houden beide teams het goed vol, al staat RoboFEI nog steeds wel met maar slechts vijf robots in het veld. Bij een moeilijke bal lijkt hetzelfde scenario te ontstaan als bij de eerste penalty. Robot Edwin laat dit niet gebeuren, wurmt zich langs zijn eigen verdeding en werkt de bal weg, een fantastische redding. Ook in de eerste helft van de verlening valt geen nieuwe goal.

Robot Wesley wordt preventief gewisseld en Ruud kan zijn rentree weer maken, er leek met hem gelukkig niks aan de hand.  

In de tweede helft van de verlening gaat het spel heen en weer en er is niet echt een betere partij aan te wijzen. Het lijkt er op dat het RoboTeam meer tactiek in haar spel heeft maar net te veel tijd nodig heeft om kansen te verzilveren. RoboFEI houdt het bij dezelfde tactiek en mist de goal af en toe met niet heel veel afstand. Tot in de laatste minuten blijven beide teams het proberen maar zonder enig succes. 

Omdat penalties nauwelijks te stoppen zijn is dit jaar een penalty shoot-out geïntroduceerd. Dit lijkt op de shoot-outs van ijshockey waarbij een robot één op één op  de keeper af mag komen van zes meter en proberen te scoren. Dit allemaal binnen een gelimiteerde tijd. Er lijkt wel een probleem te zijn, het RoboTeam heeft nooit geoefend op shootouts. Ze blijken niet de enige te zijn als er ook wat angstdruppels bij de brazilianen ontstaan. De eerste twee penalties worden beide benut maar achteraf afgekeurd vanwege problemen met de camera's. De shoot-out begint weer opnieuw. RoboFEI dribbelt af op de dribbler maar vergeet te schieten, het is nu de beurt aan RoboTeam. Zonder enige training wordt er meteen geschoten van grote afstand en deze eindidgt naast het goal. RoboFEI gaat nu ook schieten en kan ook het doel niet raken. Een goed schot volgt van RoboTeam maar de keeper weet hem uit het doel te houden. Beide teams weten geen goal te maken als de vierde penalty van RoboTeam strak in het doel beland. RoboFEI mist haar laatste kans en zo wordt het RoboTeam tot winnaar uitgeroepen! Een fantastische presentatie tegen dit team. 

-------------

In the semifinals, RoboTeam Twente will face the Brazilian RoboFEI. This team is considered to be one of the best in all of South America. Unfortunately, robot Dennis is still recovering, but robot Edwin is ready to keep the goal clean. Due to his limited experience, robot Arjen is kept on the sidelines. By giving the robots old instructions again, they should no longer show strange behavior like in the last game against KgpKubs. It promised to be a very exciting match.

The RoboTeam starts well and seem to get a hold on passing the ball to each other. Balls are well passed to other robots, but the receiving and follow-up action is not always good. We get further into the tournament and the robots notice that too. RoboFEI is therefore forced to play with five robots. The opponent's tactics are clearly shooting from a distance, but the strong defense keeps everything at bay. On both sides, opportunities are created, even the RoboTeam occasionally shoots just next to the goal. It is now RoboFEI that reacts too aggressively with free kicks intended for the RoboTeam, they get a yellow card. RoboFEI continues to try shooting from a distance, but none find a gap between Edwin and his defenders. The RoboTeam tries one long pass after the other but unfortunately does not create real opportunities.  Arjen is still in standing in for Ruud who seems to be having some trouble, not much later, we go to rest with a 0-0 score.

The second half seems very much like the first half when it suddenly goes wrong. The defense focuses too much on the ball and with some pushwork a defender hits the ball while he is completely in his own target area. This results in a penalty for the brazilians. Penalties for the Small Size League are virtually unsustainable and this results in a 0-1 disavantage. The RoboTeam is increasingly near the opponent's target area and also deserves the equalizer. After a wrong free kick from the opponents, RoboTeam got a free kick near the opponents goal area. Robot Johan takes the free kick. RoboFEI adequately covers the available robot, but accidentally goes against the front. The goalkeeper can not react in time and the score is 1-1. With a few more minutes on the clock it will be an exciting battle. RoboFEI sometimes comes close with their long shots and sometimes also RoboTeam comes close. Within the regular playing time there is no decision and we will extend with a 1-1 equal score. 

A few small inspections follow but the robots seem to be all right. Two five-minute extension will follow.

Both teams don't give anything away. Even in terms of condition, both teams are doing well, although RoboFEI still has only five robots in the field. With a challanging ball, the same scenario appears as during the first penalty. Robot Edwin does not let this happen, he runs past his own defense and removes the ball, a fantastic save. Also in the first half of the extension there is no new goal.

Robot Wesley is being removed preventedly and Ruud can turn back on the field, luckily nothing seemed to be wrong with him.

In the second half of the grant, the game goes back and forth and there is not really a better party to nominate.  It seems that the RoboTeam has more tactics in her game but just takes too much time to redeem opportunities. RoboFEI loves the same tactics and misses the goal occasionally with not much distance. Until the last minute, both teams keep trying but without any success.

Because penalties are barely stopable, this year a penalty shootout has been introduced. This resembles ice hockey shootouts, with a robot one to one on the goalkeeper of six meters and trying to score. All this within a limited time. There seems to be a problem, the RoboTeam has never practiced on shootouts. They do not appear to be the only ones when there some nervous sweat by the Brazilians. The first two penalties are both used but subsequently rejected due to camera problems. The shoot-out starts again. RoboFEI dribbles on the dribbler but forget to shoot, it's now RoboTeam's turn. Without any training, it will be shot at a great distance and this ends next to the goal. RoboFEI is now also shooting and can not hit the target. RoboTeam took a good run, but the keeper made the save. Both teams do not know how to make a goal when RoboTeam's fourth penalty ends in the goal. RoboFEI misses her last chance and so RoboTeam is named winner! A great presentation against this team.